top of page

เงื่อนไขการรับประกัน จักรยานพับ Dahon

 

 1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อสินค้าได้กรอกแบบฟอร์มใบรับประกัน ยันยันแสดงการซื้อครบถ้วนสมบูรณ์และมีการตรวจเช็คก่อนรับรถโดยร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้น (รายชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สามารถดูได้จาก ในหน้า Dealer หากไม่มีในรายชื่อ สอบถามทางบริษัทฯได้ค่ะ)

 2. บริษัทฯ จะทำการซ่อม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีการรับประกัน ที่เกิดจาการบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต โดยอาจจะเป็นชิ้นส่วนเดิมหรือเทียบเท่า และไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดิม แบบเดิม ขึ้นอยู่กับการผลิตของโรงงานในปีนั้นๆ ในระยะเวลารับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ รับประกันเฟรม และตะเกียบ เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับรถปี 2019 เป็นต้นไป ยกเว้นรถ China model, Inter model, Dream, GLO และรุ่นก่อนปี 2019 มีระยะเวลาประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

 3. การรับประกันนี้จะใช้ได้เฉพาะเจ้าของผู้ซื้อคนแรก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้ และใช้รับประกันภายในประเทศไทยเท่านั้น (รถมือสอง หรือรถที่ซื้อต่อมา การรับประกันถือว่าสิ้นสุด)

 4. เอกสารยืนยันการซื้อเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการเก็บรักษา และเพื่อยืนยันสิทธิในการขอรับประกัน

 5. ขอสงวนสิทธิ์ การรับประกันเฉพาะผู้ที่สามารถ แสดงใบรับประกันของนาวาไบค์ หรือใบเสร็จรับเงินของร้านตัวแทนจำหน่าย ที่มีรายละเอียดหมายเลขเฟรม วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ ภายในระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยต้องแสดงพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถตัวจริง

 6. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อซ่อมหรือเคลมประกัน

 7. การตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 8. การรับประกันไม่ครอบคลุม:

 • ความเสียหายจากรอยขีดข่วน สีซีดจาง สนิมที่เกิดขึ้นตามปกติ

 • การประกอบรถที่ไม่เหมาะสม และรถที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน หรืออัพเกรดอะไหล่ ที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนที่รับประกัน

 • การแก้ไข ดัดแปลง หรืออัพเกรด เฟรม ตะเกียบ หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนดั้งเดิม

 • ความเสียหายโดยจงใจทำ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธีหรือผิดประเภท

 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการบำรุงรักษา

 • ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง หรือความประมาทเลินเล่อ

 • หมายเลขของผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ หาย ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการด้านบนนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

bottom of page